Перейти к содержимому

Приказ минфина no 88 от 24.05.95

Приказ минфина no 88 от 24.05.95

Минфин Украины приказом от 20.06.2018 г. № 565 (Приказ № 565) внес изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Минфина Украины от 24.05.95 г. № 88 (Положение № 88). Данными изменениями Минфин Украины приводит Положение № 88 в соответствие с нормами Закона о бухучете 1 , в который ранее внесены изменения Законом № 2164 2 (см. комментарий к этому Закону). Так, п.2.4 главы 2 Положения № 88 дополнен новым абзацем, согласно которому несущественные недостатки в документах, содержащих сведения о хозяйственной операции, не являются основанием для непризнания хозяйственной операции, при условии, что такие недостатки не препятствуют возможности идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении хозяйственной операции, и содержат сведения о дате составления документа, названии предприятия, от имени которого составлен документ, содержании и объеме хозяйственной операции и т.п. Аналогичная норма содержится и в части второй ст.9 Закона о бухучете. 1 Закон Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
2 Закон Украины от 05.10.2017 г. № 2164-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно усовершенствования некоторых положений».

Кроме того, внесены корректирующие изменения в п.2.13 главы 2, п.5.5 главы 5 и п.6.7-п.6.8 главы 6 Положения № 88, которыми по факту лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия, заменено лицом, обеспечивающим ведение бухгалтерского учета предприятия. Небольшие на первый взгляд, но очень содержательные изменения, поскольку на сегодняшний день для обеспечения ведения бухгалтерского учета предприятие может не только ввести в штат должность бухгалтера, но и воспользоваться, например, услугами других предприятий, субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, осуществляющих деятельность в сфере бухгалтерского учета и/или аудиторской деятельности (см. ст.8 Закона о бухучете).

Положение о документальном обеспечении зaписей в бухгалтерском учете, утвержденноe приказом Минфина Украины № 88 oт 24.05.95 г.

Текст Положения смотрите здесь.

Допoлнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 1995 р.
за № 168/704

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 року № 147, НАКАЗУЮ:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
фінансів України
24.05.1995 № 88

ПОЛОЖЕННЯ
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

1. Загальні положення

1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).

1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

1.3. Усі первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної мовної політики".

Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову.

2. Первинні документи

2.1. Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

2.2. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі первинні документи).

2.3. Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

На вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство, установа зобов'язані за свій рахунок зробити копії таких документів на паперовому носії.

2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

2.5. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у здійсненні операцій, пов'язаних з прийомом і видачею грошових коштів, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна, забезпечуються підприємством, установою, що виконує ці операції, копіями первинних документів про таку операцію.

Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

2.7. Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.

2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, із обов'язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади.

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативно-правовими актами.

2.10. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою електронних засобів оброблення інформації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Читайте так же:  Красноярск займ под залог недвижимости

2.11. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокреслюванню.

2.12. Електронний документ створюється з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2.13. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено.

2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

2.17. Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці електронними та іншими засобами - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку, або відмітку, придатну для її оброблення електронними засобами.

2.18. Усі документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, а також документи, що стали підставою для нарахування заробітної плати та інших подібних виплат, підлягають обов'язковому погашенню штампом або ручним надписом "Одержано" або "Сплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року).

3. Облікові регістри

3.1. Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.

3.2. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.

3.3. Підприємства й установи, що складають облікові регістри на електронних носіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання вигляді.

3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри.

3.5. Перенесення інформації з первинних документів до облікових регістрів повинно здійснюватися в міру її надходження до місця обробки, проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, складання бухгалтерської та іншої звітності і розрахунків.

У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.

3.6. Форми облікових регістрів, порядок записів у них, обробки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування.

3.7. Інформація про господарські операції підприємства, установи за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності, порядок складання якої встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах

4.1. У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітності підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

4.2. Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені ручним способом, виправляються способом «червоного сторно», додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом, відповідно до якого неправильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

4.3. Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.

4.4. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

4.5. У документах, якими оформлені касові і банківські операції та операції з цінними паперами, виправлення не допускається.

4.6. Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства.

5. Організація документообороту

5.1. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

5.2. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його автоматизації.

5.3. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

5.4. Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи.

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є обов’язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

6. Зберігання документів

6.1. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність підлягають обов'язковій передачі до архіву.

6.2. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерська та інша звітність до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерській службі у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

6.3. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

6.4. Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська та інша звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

6.5. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

6.6. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства.

6.7. Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерської та іншої звітності, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства.

6.8. Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності з бухгалтерської служби і з архіву підприємства, установи працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера або особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства.

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності у підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства.

Читайте так же:  Отчетность по ткс киров

6.10. У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітності керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також територіальному органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.

Первичные документы для бухучета: есть важные изменения

Комментарий к приказу МФУ от 11.04.17 г. № 427 «Об утверждении изменений к Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете»

Комментируемым приказом внесены изменения в Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденное приказом МФУ от 24.05.95 г. № 88 (далее — Положение № 88).

Большинство изменений «назрело» уже давно, но некоторые новшества стали неожиданными. В частности, указано, что Положение № 88 устанавливает порядок создания, принятия и отражения в бухучете, а также хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской отчетности и другой отчетности, которая основывается на данных бухучета. Очевидно, имеется в виду налоговая и статистическая отчетность.

Касаемо остальных изменений главные моменты состоят в следующем.

 1. Первичные документы. Применительно к оформлению первичных документов в Положение № 88 внесено несколько правок.

Во-первых, появилось новое понятие «внутренний первичный документ» и описан порядок отражения информации о хозоперациях на основании такого документа (пп. 2.6 и 3.5 Положения № 88).

Таким образом, Минфин реализовал идею, изложенную еще в письме МФУ от 22.04.16 г. № 31-11410-06-5/11705, в котором более детально описан механизм использования так называемых внутренних первичных документов.

Суть данного новшества сводится к следующему. В ситуации, когда предприятие понесло какие-то расходы, но на момент составления регистров за отчетный период не получило по каким-то причинам от контрагента первичный документ, оно может самостоятельно составить так называемый внутренний первичный документ (такую возможность нужно предусмотреть в правилах документооборота). На основании этого документа предприятие может в отчетном периоде отразить в бухгалтерском учете расходы.

И здесь сразу возникает вопрос: в какой сумме? Минфин лаконично ссылается на то, что оценка проводится в порядке, определенном П(С)БУ или МСФО. Но в этих документах такая возможность (и оценка) вообще не предусмотрена!

Widget not in any sidebars

В упомянутом письме указано, что расходы могут быть признаны на основании сделанного предприятием расчета суммы расходов, который должен основываться на актуальной, доступной и надежной информации.

К источникам такой информации могут относиться:

 • условия договоров;
 • статистическая информация по расходам предприятия за предыдущие периоды;
 • информация об изменениях тарифных ставок;
 • другие источники, определенные предприятием.

Предприятия могут самостоятельно определять методику такой оценки, которую целесообразно включить в распорядительный документ об учетной политике предприятия вместе с перечнем ответственных лиц и сроков представления ими соответствующей информации.

При этом предприятия могут классифицировать расходы по группам (например, коммунальные расходы, расходы на связь и т. п.) и определять методику оценки для каждого вида расходов или для каждой группы расходов отдельно. Эта методика должна применяться для отражения в бухучете и финотчетности расходов на постоянной основе. Однако, при необходимости (например, в случае изменения условий начисления расходов) предприятия могут вносить в эту методику изменения.

Между тем подобную возможность ни П(С)БУ, ни МСФО не предусматривает.

Ближе всего для данной ситуации подходит метод так называемых начислений, который указан в абз. «б» § 11 МСБУ 37 «Обеспечения, условные обязательства и условные активы». Согласно ему на основании подобных расчетов делают обычные бухпроводки, как и при получении первичных документов от контрагентов.

На данный момент не совсем ясно, как к этим новшествам отнесутся контролеры. Ведь согласно абз. 1 п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов. Если считать, что внутренние первичные документы являются составляющей «родового» понятия «первичные документы», то на их основании можно смело отражать расходы и в налоговом учете. Тем более, что Положение № 88сейчас регулирует порядок составления и другой отчетности, к которой можно отнести налоговую.

А вот если сакцентировать внимание на отличие в терминах «первичный документ» и «внутренний первичный документ», то получается, что последним в налоговом учете — не место.

Надеемся, Минфин будет придерживаться первой трактовки, а налоговики «пойдут за Минфином». В то же время до появления вразумительных разъяснений официальных органов осторожным плательщикам можно порекомендовать воздержаться от этой «минфиновской» новинки.

Во-вторых, нормы п. 2.1 и п. 2.2 Положения № 88 привели в соответствие с измененными с 03.01.17 г. формулировками Закона о бухучете. Таким образом Минфин устранил диссонанс между этими документами. По новым правилам п. 2.1 Положения № 88 первичными считаются документы, созданные в письменной или электронной форме, которые содержат сведения о хозяйственных операциях, включая распоряжение и разрешение администрации (собственника) на их проведение. В то же время раньше у первичных документов был более солидный статус: они фиксировали и подтверждали факт совершения хозоперации.

Кроме того, теперь в п. 2.2 Положения № 88, как и в Законе о бухучете, нет условия о том, что первичные документы должны быть составлены в момент проведения каждой хозоперации или, если это невозможно, непосредственно по ее завершении. Но по-прежнему основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы (ч. 1 ст. 9 Закона о бухучете, п. 2.2 Положения № 88). Поэтому, на наш взгляд, как и раньше, первичные документы желательно составлять во время хозоперации или же сразу после ее завершения.

В-третьих, в п. 2.4 Положения № 88 перечень обязательных реквизитов первичных документов приведен в соответствие с обновленными нормами ч. 2 ст. 9 Закона о бухучете. В частности, реквизит «место составления» уже однозначно не относится к обязательным реквизитам первичного документа.

 1. Способы исправления ошибок. Наконец-то вПоложение № 88 внесли еще один способ исправления ошибок, который известен в теории бухучета и часто используется на практике: способ дополнительных бухгалтерских проводок. Минфин в Положении № 88 его не охарактеризовал, поэтому вкратце его опишем.

Способ дополнительных бухгалтерских проводок (записей) используют в тех случаях, когда хозоперация не была своевременно учтена (на дату ее совершения) или же операция была учтена в меньшей, чем следует, сумме.

В этом случае составляется дополнительная бухгалтерская проводка на всю сумму операции или на разность между правильной и отраженной в регистре суммами операции. При этом составляется бухгалтерская справка, на основании которой исправляется ошибка в регистре (регистрах). В ней желательно зафиксировать факт неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухучета и обосновать необходимость произведенных в учетных регистрах исправительных записей.

Среди прочих изменений, внесенных в Положение № 88, можно отметить такие:

1) добавили по тексту Положения № 88 ссылку на то, что определенные действия может проводить помимо главного бухгалтера «лицо, на которого возложено ведение бухгалтерского учета предприятия». Речь идет о лицах (кроме главбуха), упомянутых в ч. 4 ст. 8 Закона о бухучете:

 • специалисте по бухгалтерскому учету, зарегистрированном как предприниматель, который осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица;
 • специалистах централизованной бухгалтерии или аудиторской фирмы;
 • собственнике или руководителе предприятия, который самостоятельно ведет бухучет.

2) убрали «анахронизмы» касаемо использования печатных машинок, принтеров, средств механизации и вычислительных установок (заменили на электронные средства обработки информации).

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. На момент подготовки материала не опубликован.

Карпова Влада, Кравченко Дарья, Децюра Сергей

Унесено зміни до положення про документальне забезпечення записів у бухобліку

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88) зазнало змін.

Серед доповнень й уточнень його норм, зокрема:

1. Поширення його дії і на іншу звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2. Вилучено норму, за якою первинні документи повинні бути складені в момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. Наразі лише вказується, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи

3. Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента в строки, установлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.

Читайте так же:  Налог при дмс

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному НП(С)БО чи МСФЗ.

4. У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) і первинним документом, отриманим від контрагента.

5. Уточнено, що помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, що створені ручним способом, виправляються способом «червоного сторно», додаткових бухгалтерських проводок або коректурним способом.

6. Зазначено, що контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця обробки необхідних документів і відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб підприємства.

Зміни внесені наказом Мінфіну від 11.04.2017 р. № 427 (готується до опублікування в "Офіційному віснику України" за 26.05.2017 р. № 41).

Нагадаємо

Із 03.01.2017 р. уведено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016 р. № 1724-VIII, який уніс зміни й до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Зміни торкнулися статусу первинних документів й окремих його обов’язкових реквізитів. Про них ішлося в матеріалі «Нові вимоги до первинних документів: аналізуємо зміни» газети № 239/2016.

Акт о выполненных работах по аренде нежилого помещения образец скачать

 • Если ошибкой стала сумма арендного платежа, повлекшая за собой изменение налоговой накладной, то арендодатель составляет корректировочный акт, уточняя необходимую сумму.

Выписывается расчет уточнения к первоначально выписанной налоговой накладной и новый налоговый документ с дальнейшей регистрацией в Едином реестре налоговых накладных.

В случае обнаружения ошибки позднее (следующий год), предприятие вносит исправления, руководствуясь П(С)БУ 6, а по налоговому учету – уточняется декларация по налогу на прибыль.

Особенности исправления проблем

Найдем ответы на часто встречающиеся проблемы в таблице:

Реквизит Как заполнить В чем опасность Полное название Акт выполненных работ по аренде нежилого помещения можно составить в свободной форме.

Такое составление допустимо только в случае оказания услуги в момент заключения сделки.

Существует множество услуг, которые оформляются данным актом. Поэтому выделяют: акты на выполнение консультационных, информационных, ремонтных, медицинских, аудиторских, обслуживающих, банковских услуг, услуг транспортного характера (например, перевозки), услуг по репетиторству и обучению, относительно услуг хранения и прочие.

Скачать бланк и образец акта об оказании услуг (Размер: 35,0 KiB | Скачиваний: 19 836)

Устарел бланк или статья? Пожалуйста нажми!

___________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующ___ на основании ______________, с одной стороны и _____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующ___ на основании _____________, с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

Акт о выполненных работах по аренде нежилого помещения образец скачать

Позднее финансовое ведомство изменило свое мнение (Письма от 05.04.2005 г. №03-03-01-04/1/170, от 24.06.2005 г. №03-05-01-04/205, от 07.06.2006 г. № 03-03-04/1/505), отметив, что списать сумму оплаты услуг без ежемесячного составления акта об их приемке нельзя.

Однако, действующее законодательство, сложившаяся судебная практика, а также последнее по времени мнение Минфина России и налоговых органов, дают сегодня четкий ответ на поставленный вопрос — в ежемесячном составлении акта приема-передачи услуг по аренде нет необходимости.

В соответствии с гражданским законодательством, акт приема-передачи необходим только в двух случаях: когда составлять его обязывает или Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), либо договор.

 • В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (выявлены). (В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).

Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям. Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены).

Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»______ 20__г. сдал _______________________.

Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»______ 20__г.

Недооформленный (не подписанный обеими сторонами) акт приемки — передачи помещения, например, или вообще его отсутствие, могут привести к материальным потерям обе стороны соглашения.

Первичная документация

Законодатель определил необходимость составления первичной документации как основания для ведения бухгалтерского учета.

Кроме того определена необходимость наличия платежных документов, подтверждающих предоставление, оплату услуг аренды (Письмо № 919).

Часто договором предусматривается возмещение арендатором стоимости коммунальных услуг. Для этого арендодатель представляет съёмщику подтверждающие платежные документы от поставщиков коммунальных предприятий, перечисляет необходимые услуги.
Иногда удобно дополнительно оформить акт оказанных услуг с возмещением их стоимости. Именно для подтверждения арендных правоотношений между сторонами (понесенных расходов) и необходимы эти документы.

Необходимо знать, что только своевременное, обоюдное подписание вышеуказанных правовых форм имеет юридическую силу.

Акт считается правомерным в случае, если он был подписан только одной стороной (имеется в виду подрядчиком) с обязательным указанием факта отказа в подписании противоположной стороны.

____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин________________паспорт серия ________ Nо. ________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

 1. В соответствии с договором подряда Nо. _____ от «___»_________ 20__г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно ________________________.
 2. Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены к «___»________ 20__г. Фактически выполнены «___»_________ 20__г.
 3. Качество работ по договору подряда должно соответствовать _________________.

Некоторые правила составления акта выполненных работ по договору аренды:

 • Он составляется в письменном виде;
 • В нем указывается порядковый номер, данные, идентифицирующие имущество, которое было передано в аренду, номер договора, сумма оплаты и другое;
 • Акт должен быть подписан сторонами договора.

При возврате – составляется акт приемки-передачи, который свидетельствует об окончании арендных правоотношений.

 1. Акт выполненных работ (оказанных услуг).

Этот документ закрепляет право пользования объектом, после подписания его арендодателем и съёмщиком помещения. Если соглашением определен дополнительный первичный документ, являющийся отражением расчетов представленных услуг (аренды имущества), то он оформляется согласно письму Минфина от 30.05.16 № 31-11410-09-10/15182 с.
15 (далее – Письмо № 15182); письму ГФС от 19.01.16 № 919/6/99-99-19-03-02-15 (далее – Письмо № 919), с обязательным указанием суммы арендной платы.

Грамотно составленный документ о проделанном труде по контракту найма нежилого помещения имеет юридическую значимость. При возникновении непредвиденных обстоятельств его можно предъявить в судебную инстанцию для привлечения контрагента к ответственности.

Фактура составляется в двух экземплярах, один остается у арендатора, а другой передается арендодателю.


Каждый экземпляр означает, что исполнитель выполнил свои обязанности по сделке. В будущем, такой документ может быть основанием осуществления расчетов по сделке или для предъявления претензий по качеству.

Требования к оформлению

Составляется бумага о проделанном труде по контракту найма раз в месяц. Важно ежемесячно выписывать документ на организацию в одну и ту же дату, т. к. оплата аренды происходит ежемесячно в установленные сроки.

При их отсутствии орган ГФС не посчитает правомочными расходы, влияющие на расчет налогооблагаемой прибыли.

Обязательные пункты, присутствующие в первичных документах

Отметим основные важные сведения, которые должен содержать первичный документ в соответствии с нормами закона, к примеру, акт выполненных работ по договору аренды (п. 2.4 Положения № 88):

 1. Название документа.
 2. Дата составления. Минфин Письмом № 15182 определил время оформления акта приемки-передачи нежилого помещения – число, месяц, год подписания. Советуем обратить внимание на этот момент: эта дата подтверждает момент действительной передачи предмета договора в аренду, с которой и начинается отсчет её срока.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59 Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93 Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42 Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

Акт выполненных работ по аренде помещения: образец

Образец акта здесь.

Акт № _48__ от «12» ноября 20 16 г.

выполненных работ по договору аренды